• پروردگارا

 به ما توفیق ده قرآن ، این کتاب راهنمای زندگی را

 با تأمل و تفکر کافی بخوانیم و به دستورات آن عمل کنیم ..

 

 

سلام عزیزان . تقاضا می کنم به منظور  هماهنگی بیشتر و بهره بهتر از قرآن کریم حتما ترجمه فارسی آیات را هم بخوانید ( قرائت و تلاوت عربی آن اختیاری است ) ترجمه ای که توسط آقای دکتر الهی قمشه ای انجام شده بسیار عالی و روان است و توصیه می کنم از این ترجمه استفاده کنید .

ادامه مطلب ..

 

 

 •  برخی از فواید و برکات تلاوت قرآن :

 •  ثواب : برخورداری از ثواب و اجر و پاداش دنیوی و اخروی ..
 صواب و صعود : پیدا کردن و پیمودن راه درست و صحیح سعادت ..
قرآن بهترین کتاب راهنمای زندگی است و با خواندن آن می توان به برکات و سود و ثمرات و مواهب بی شماری رسید : قرآن باعث ، آرامش و هدایت و دانایی و قدرت و ثروت و عزت و صبر و محبت و ایثار و نیز توبه و تربیت و  تزکیه و تقرب  و تعالی می شود  ... قرآن یک نسخه ی شفابخش  برای بیماری های جسمی و روحی است .. قرآن باعث افزایش " تقوا " و  قدرت تشخیص حق از ناحق و پاکی از گناه  می شود  .. تلاوت با تفکر و فهم ودرک عمیق باعث اجابت دعا و دریافت بهترین نعمات و مصلحت هاست و این ها فقط بخشی از برکات خواندن قرآن است . خواندن قرآن عبادت است و حظ و لذتی دارد که مختص مومنین با تقواست و فقط آن هایند که توفیق تلاوت با فهم و برکت قرآن را کسب کرده و می دانند این لذت عالی و متعالی چه موهبت و نعمت بزرگ و بی نظیری است ..


•  به نام خداوند بخشنده مهربان ..
100 آيه اول سوره حمد تا آيه 97 سوره بقره »
100 آيه دوم آيه 98 تا 197 سوره بقره »
100 آيه سوم آيه 198 سوره بقره تا آيه 11 سوره آل عمران »
100 آيه چهارم آيه 12 تا 112 سوره آل عمران »
100 آيه پنجم آيه 112 سوره آل عمران تا آيه 12 سوره نسا »
100 آيه ششم آيه12 تا آيه 112 سوره نسا »
100 آيه هفتم آيه112 سوره نسا تا آيه 36 مائده »
100 آيه هشتم آيه 37 مائده تا آيه 16 سوره انعام »
100 آيه نهم آيه 17 تا 116 سوره انعام »
100 آيه دهم آيه 117 سوره انعام تا آيه 51 سوره اعراف »

100 آيه يازدهم آيه 52 تا 151 سوره اعراف »
100 آيه دوازدهم آيه 152 تا آيه 45 سوره انفال »
100 آيه سيزدهم آيه 46 سوره انفال تا آيه 71 سوره توبه »
100 آيه چهاردهم آيه 72 سوره توبه تا آيه 43 سوره يونس »
100 آيه پانزدهم آيه 44 سوره يونس تا آيه 35 سوره هود »
100 آيه شانزدهم آيه 36 سوره هود تا آيه 13 سوره يوسف »
100 آيه هفدهم آيه 14 سوره يوسف تا آيه 3 سوره رعد »
100 آيه هجدهم آيه4 سوره رعد تا آيه 9 سوره حجر »
100 آيه نوزدهم آيه 10 سوره حجر تا آيه 10 سوره نحل »
100 آيه بيستم آيه 11 تا آيه 111 سوره نحل »

100 آیۀ بیست و یکم آیۀ 111 سورۀ نحل تا آیۀ 83 سورۀ اسرا »
100 آیۀ بیست و دوم آیۀ 84 سورۀ اسرا تا آیۀ 63 سورۀ کهف »
100 آیۀ بیست و سوم آیۀ 64 سورۀ کهف تا آیۀ 64 سورۀ مریم »
100 آیۀ بیست و چهارم آیۀ 65 سورۀ مریم تا آیۀ 66 سورۀ طه »
100 آیۀ بیست و پنجم آیۀ 67 سورۀ طه تا آیۀ 32 سورۀ انبیا »
100 آیۀ بیست و ششم آیۀ 33 سورۀ انبیا تا آیۀ 21 سورۀ حج »
100 آیۀ بیست وهفتم آیۀ 22 سورۀ حج تا آیۀ 44 سورۀ مومنون »
100 آیۀ بیست و هشتم آیۀ 45 سورۀ مؤمنون تا آیۀ 27 سورۀ نور
100 آیۀ بیست و نهم آیۀ 28 سورۀ نور تا آیۀ 64 سورۀ فرقان »
100 آیۀ سی ام آیۀ 65 سورۀ فرقان تا آیۀ 88 سورۀ شعرا »

100 آیۀ سی و یکم آیۀ 89 تا آیۀ 189سورۀ شعرا »
100 آیۀ سی و دوم آیۀ 190 سورۀ شعرا تا آیۀ 63 سورۀ نمل »
100 آیۀ سی و سوم آیۀ 64 سورۀ نمل تا آیۀ 71 سورۀ قصص »
100 آیۀ سی و چهارم آیۀ 72 سورۀ قصص تا آیۀ 14 سورۀ روم »
100 آیۀ سی و پنجم آیۀ 15 سورۀ روم تا آیۀ 21 سورۀ سجده »
100 آیۀ سی و ششم آیۀ 22 سورۀ سجده تا آیۀ 19 سورۀ سبأ »
100 آیۀ سی و هفتم آیۀ 20 سورۀ سبأ تا آیۀ 21 سورۀ یس »
100 آیۀ سی و هشتم آیۀ 22 سورۀ یس تا آیۀ 39 سورۀ صافات »
100 آیۀ سی و نهم آیۀ 40تا آیۀ 140 سورۀ صافات »
100 آیۀ چهلم آیۀ 141 سورۀ صافات تا آبۀ 59 سورۀ ص »

100 آیۀ چهل و یکم آیۀ 60 سورۀ ص تا آیۀ 72 سورۀ زمر »
100 آیۀ چهل و دوم آیۀ 73 سورۀ زمر تا آیۀ 13 سورۀ فصلت »
100 آیۀ چهل و سوم آیۀ 14 سورۀ فصلت تا آیۀ 7 سورۀ الزخرف»
100 آیۀ چهل و چهارم آیۀ 8 سورۀ الزخرف تا آیۀ 19 سورۀ الدخان »
100 آیۀ چهل و پنجم آیۀ 20 سورۀ الدخان تا آیۀ 24 سورۀ احقاف »
100 آیۀ چهل و ششم آیۀ 25 سورۀ احقاف تا آیۀ 5 سورۀ ق »
100 آیۀ چهل و هفتم آیۀ 6 سورۀ ق تا پایان سورۀ الذاریات »
100 آیۀ چهل و هشتم آیۀ 1 سورۀ طور تا آیۀ 51 سورۀ النجم »
100 آیۀ چهل و نهم آیۀ 52 سورۀ النجم تا آیۀ 35 سورۀ الرحمن »
100 آیۀ پنجاهم آیۀ 36 سورۀ الرحمن تا آیۀ 58 سورۀ واقعه ..

100 آیۀ پنجاه و یکم آیۀ 59 واقعه تا آیۀ 12 الحشر »
100 آیۀ پنجاه و دوم آیۀ 13 الحشر تا آیۀ 10 تحریم »
100 آیۀ پنجاه و سوم آیۀ 11 تحریم تا آیۀ 17 الحاقه»
100 آیۀ پنجاه و چهارم آیۀ 18 الحایه تا آیۀ 22 نوح »
100 آیۀ پنجاه و پنجم آیۀ 23 نوح تا آیۀ 47 مدثر »
100 آیۀ پنجاه و ششم آیۀ 48 مدثر تا آیۀ 21 المرسلات »
100 آیۀ پنجاه و هفتم آیۀ 22 المرسلات تا آیۀ 32 النازعات »
100 آیۀ پنجاه و هشتم آیۀ 33 النازعات تا آیۀ 15 الانفطار »
100 آیۀ پنجاه و نهم آیۀ 16 الانفطار تا آیۀ 14 الطارق »
100 آیۀ شصتم آیۀ 15 الطارق تا آیۀ 3 الشمس »
100 آیۀ شصت و یکم آیۀ 4 الشمس تا آخر الزلزله »
100 آیۀ شصت و دوم ابتدای سورۀ عادیات تا آخر سورۀ الناس (انتهای قرآن)

 

 یکی از دوستان پرسیده بود که با چه نیتی قرآن بخوانیم ؟ طبیعی است هر کارخوب و خیری را باید با اخلاص تمام فقط برای خدا انجام داد اتفاقا در این صورت است که آدمی از برکات مختلف آن نیز برخوردار خواهد شد .

 •  کمی درد دل .. برخی از عزیزان قرآن را فقط برای اجر و ثوابش می خوانند از این رو یا ترجمه آیات را نمی خوانند و یا بر آن دقت و فکر کافی ندارند و عمده هدف و همتشان بر کمیت تلاوت است نه تکیه و توجه بر کیفیت درک و فهم که باعث تحول و تعالی می گردد .  به همین خاطر در این طرح ، تاکید من بر تلاوت و تامل بر ترجمه است تا انشالله همواره به قدر کافی به این مسئله توجه شود .

  معمولا سالی چند بار در همایش های فرهنگی مختلف شرکت می کنم و ابتدای این همایش ها همیشه تلاوت عربی آیات قرآن با صوت بسیار زیبا اجرا می شود . دلم می خواست جایی بگویم کاش بشود ترجمه آیات انتخاب شده را هم بعد از تلاوت عربی بخوانند... با صوت زیبا خواندن خوب است اما مهم تر از صوت ، صعود و تحول و تعالی مان است و برای این منظور باید به ترجمه و درک و فهم آیات حیات بخش قرآن هم به قدر کافی بها داد و تاکید کرد ...

با مهر و  امید به فردایی بهتر : دوستدار شما خوبان:  میترا

التماس دعا ..


کامنتدونی :

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

دیدگاه‌ها   

عاشق
#129 عاشق 1393-10-27 22:14
سلام.من سهمیه 100تا آیه ام رو خوندم و برای بانی و همه کسانی که در این ختم شرکت کردند دعا کردم. البته اگه لیاقت استجابت داشته باشم.

فرشته مهر : سلام و سپاسگزاریم ..
نقل قول کردن
عاشق
#128 عاشق 1393-10-21 18:31
سلام. لطفا برای من هم 100 آیه مشخص بفرمایید.ممنون والتماس دعا

فرشته مهر : سلام ممنون از حضور و همراهی تان لطف کنید
100 آیۀ بیست وهفتم یعنی از آیۀ 22 سورۀ حج تا آیۀ 44 سورۀ مومنون را بخوانید . سپاسگزاریم
نقل قول کردن
smm
#127 smm 1393-07-08 21:17
یا غدتی فی شدتی
نقل قول کردن
سهیل یاری گل دره
#126 سهیل یاری گل دره 1393-04-02 14:36
درود بر شما و وبلاگ زیبا و متعهدتون

فرشته مهر : ممنون از حضور و حسن نظرتان ..
نقل قول کردن
زیتون
#125 زیتون 1393-03-05 10:26
اگرمتوجه بشی یکی سرطانی است یا دیالیزی است یا دیابت دارد یا بیماری بهجت دارد یا فشارخون بالا یا چربی یا سنگ کلیه یا گرفتگی رگ های قلب یا عفونت فیبروم وکیست یا ...چکارمی کنی ؟تا با غذا درمان گردد ؟
بگو درمرکز درمان بدون دارو (انجمن بین المللی تغذیه درمانی )به شماره 77161827درتهران باحکیم حسنعلی قنبری که خودش 13سال سرطان داشته وظرف چند ماه تغذیه درمانی کرده خوب شده تماس بگیرید یا به سایت پرفسور غلامحسین خورسند خرمشهری (تغذیه درمانی هلند )رجوع نمایند
khorsand.org
درسایت مذکور باایمیل فرم زیر را پرکنند
www.khorsand.org/nl/form_a.htm
تا بیماری صعب العلاج خود را ان شاءالله با تغذیه درمان نمایند
cafebazaar.ir/.../?l=f
لینک فوق سنجش طبع وغذای سازگاربا طبع مختص گوشی اندروید برای پیشگیری ازسکته مغزی وجوش وامراض طبع سرد
نقل قول کردن
سما
#124 سما 1393-02-22 01:41
سلام ميتراي عزيز و مهربون دلم گرفته ميخوام باهات درددل كنم بعدازخدا دست به دامن شماشدم كمكم كنين...حرفام زياده شرمنده...من دامادم كارمندبانكه يه زندگي خوب وراحتي داشتن همه حسرت زندگيشونوداشتن ودارن دوتابچه دارن پارسال يه باررفت سمت قماركلي ضرردادنزديك70مي ليون خواهرم كلي سختي كشيدوقول دادبزاره كناريه مدت گذاشت كناردوباره تكراركردوبازهم باپادرميوني ماگذاشت كنارالان هم چندشب پيش خانمش توجيبش يه برگه قمارپيداكردبايه گوشي ديگه وكشمكش داشتن اون هم خودشوزدبه ديوونگي وقرص خوردحالش بدشدنصف شب امبولانس اوردن بردن بيمارستان بخيرگذشت الان خواهرم دلسردشدازش فقط نفرين ميكنه بميره ميگه كلي بدهي اوردن دوساله زندگيشون فقط استرس بدهي دوروزه اين اتفاق جديدافتادخواهرم ميگه ميبينمش حالم ازش بهم ميخوره بميره لااقل ميدونم شوهرندارم ماهم خيلي نگرانيم باباومامانم نميدونن به اونانگفتيم ترسيديم سكته كنن گناه دارن به نظرشماچه كنم؟خيلي نگران اوناوزندگيشون وبچه هاشونم دخترش نه سالشه پسرش چهارسال فقط گريه ميكننن بچه ها دارم ميميرم ميتراجون كارم فقط گريس چون خواهرم فقط گريه وزاري ميكنه به دادم برسين

فرشته مهر : سلام . شما می باید از مشاور زبده ای که در درمان عادتهای مخرب و حرام که ریسک های زندگی سوز به همراه دارد کمک بگیرید تا از عواقب بد بعدی پیشگیری کنید .. در عین حال من نظر شخصی ام را برایتان می نویسم اما توجه داشته باشید من مشاور نیستم ..

سعی کنید فرد مورد بحث از " پیامدها و عواقب و آسیب های بسیار زیان بار و غیر قابل جبران پذیری که در انتظار اوست ..آگاه شود و بداند انسان عاقل و خردمند ریسک های زندگی سوز و غیر قابل جبران نمی کند . از طرفی حتا اگر موفق به بردن میزان پولی که باخته بشود باز هم این کار او شدیدا اشتباه است چون مال حرام را از طریق حرام بدست آورده و این مال محال است باعث سعادت و خوشبختی خود و خانواده اش شود ...

توجه داشته باشید که : " افزایش آگاهی" او به اثرات زیان بار این عملش ، باعث می شود " اراده "او در ترک این کار ناپسند تقویت شده و افزایش یابد .

به او امید بدهید که می تواند با کسب و کار پسندیده گذشته را جبران کرده و آینده ای نو و بهتر بسازد ..
سعی کنید عزت نفس او را افزایش دهید چون کسی که قدر خود را بداند دست به کارهای ناپسند نمی زند ..
با محبت و احترام و در وقت مناسب با او سخن بگویید تا انشالله تاثیر بپذیرد .

این جمله را تکرار کنید : فلانی ( نام فرد را بگویید ) به لطف خداوند رزق روزی خوب و حلالی دارد ...
سعی کنید همه ( خصوصا مادر و پدر و همسر ) برای رفع این عادت ناپسند و مشکلات او دعاکنند .
نقل قول کردن
مهرآفرین
#123 مهرآفرین 1393-02-12 11:16
وب سایت شما خیلی جذاب و پر محتواست و همه می تونن ازش استفاده های خوبی داشته باشند .
نقل قول کردن
mehdi
#122 mehdi 1393-01-17 02:00
سلام وب خیلی خیلی زیبایی داری خیلی گله خوشحال میشم به من سربزنی یه ترک جدید باصدای خودم خوندم خخخ ممنون راستی بیاتبادل لینک کنیم

فرشته مهر : سلام ممنون از حضور و حسن نظرتان..
نقل قول کردن
سمانه
#121 سمانه 1393-01-11 23:56
چه حال خوشی از برایم به ارمغان آورید نازنین بانو به آن هنگام که سطور مناجات سراسر مهرتان را زیر وزبر می ساختم و در میان معاشقه ی پر شور وگدازتان با آن یار جانی حالم به شد...سپاسگذارم که مرا هم هم ره این دلدادگی های عاشقانه از برای خداوندگار خدا ساختید.

فرشته مهر : از حضور و حسن نظرتان سپاسگزارم ..
نقل قول کردن
ندا
#120 ندا 1393-01-09 19:06
سلام فرشته مهربون ميشه ازتون خواهش كنم دو ركعت نماز حاجت برام توي حرم امام رضا بخوانيد. با تشكر :eek:

فرشته مهر : سلام عزیزدلم .اگر انشالله یادم بماند حتما می خوانم ..
نقل قول کردن
ارامش سبز
#119 ارامش سبز 1392-12-28 11:55
lotfan moghe tahvile sal baraze man ham doa konid.ezdeton pisha pish mobarak bashe.

فرشته مهر :نائب الزیاره و دعاگوی همه شما عزیزان بودم ..
نقل قول کردن
ارامش سبز
#118 ارامش سبز 1392-12-28 11:53
سلام من ایات مشخص شده را خواندم
نقل قول کردن
ارامش سبز
#117 ارامش سبز 1392-12-26 11:48
سلام خانم اقدسی لطفا برای من صد ایه مشخص کنید ممنون

فرشته مهر : سلام آرامش عزیز. ممنون از حضور و همراهی تان . لطفا 100 آیۀ بیست و ششم را بخوانید یعنی از آیۀ 33 سورۀ انبیا تا آیۀ 21 سورۀ حج
نقل قول کردن

نسخه پرفسفر فرشته ..

با داشتن یک ارتباط خوب

با خدا و خوب بودن و خوبی

کردن ، می توان از دیگران

سبقت گرفت و برتر شد..

 

ایده های فرشته

آدرس اینستاگرام  :

https://www.instagram.com/mitra.Aghdasia

 

کانال تلگرام دوستان خدا  :

https://telegram.me/FereshteyeMehr

حاضرین در سایت

ما 97 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

آمار بازدیدها

آیه ی ماه

  دوستان خدا
به جز اهل تقوا نباشند
ليکن اکثر مردم از اين مطلب
آگاه نيستند .  انفال - 34

نامه به خداوند

❤  ❤   ❤   

جستجو در سایت

آخرین مطالب

پربازدیدترین ها