روز معلم مبارک...

 

هر دلی که پر فروغ از نور بی غروب دانش است

 

از برکت وجود قاصد مهربان خدا یعنی معلم است ..

 

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

دیدگاه‌ها   

حاج علی
#168 حاج علی 1389-03-26 13:49
سلام خواهر بزرگوار
چرا به روز نمی شید.
ما بعد یه عمری! اومدیم اینجا اما دیدیم که به روز نیستید
موفق باشید و سرفراز

»» م.اقدسی : سلام برادر خوب و عزیزم ...خداوند مهربان چند مسئله و معما سر راهم قرار داده که مشغول کشف راه حل آنهایم !
سعی می کنم از تیرماه به بعد بیشتر و منظم تر در خدمت شما و سایر عزیزان باشم ...
با مهر و امید بهترین ها برایتان ...
نقل قول کردن
حاج علی
#167 حاج علی 1389-03-26 13:49
سلام خواهر بزرگوار
چرا به روز نمی شید.
ما بعد یه عمری! اومدیم اینجا اما دیدیم که به روز نیستید
موفق باشید و سرفراز

»» م.اقدسی : سلام برادر خوب و عزیزم ...خداوند مهربان چند مسئله و معما سر راهم قرار داده که مشغول کشف راه حل آنهایم !
سعی می کنم از تیرماه به بعد بیشتر و منظم تر در خدمت شما و سایر عزیزان باشم ...
با مهر و امید بهترین ها برایتان ...
نقل قول کردن
حاج علی
#166 حاج علی 1389-03-26 13:49
سلام خواهر بزرگوار
چرا به روز نمی شید.
ما بعد یه عمری! اومدیم اینجا اما دیدیم که به روز نیستید
موفق باشید و سرفراز

»» م.اقدسی : سلام برادر خوب و عزیزم ...خداوند مهربان چند مسئله و معما سر راهم قرار داده که مشغول کشف راه حل آنهایم !
سعی می کنم از تیرماه به بعد بیشتر و منظم تر در خدمت شما و سایر عزیزان باشم ...
با مهر و امید بهترین ها برایتان ...
نقل قول کردن
حاج علی
#165 حاج علی 1389-03-26 13:49
سلام خواهر بزرگوار
چرا به روز نمی شید.
ما بعد یه عمری! اومدیم اینجا اما دیدیم که به روز نیستید
موفق باشید و سرفراز

»» م.اقدسی : سلام برادر خوب و عزیزم ...خداوند مهربان چند مسئله و معما سر راهم قرار داده که مشغول کشف راه حل آنهایم !
سعی می کنم از تیرماه به بعد بیشتر و منظم تر در خدمت شما و سایر عزیزان باشم ...
با مهر و امید بهترین ها برایتان ...
نقل قول کردن
majid
#164 majid 1389-03-25 02:07
سلام دوست عزیزم

من هر چند دیر به دیر میام ولی هنوز هستم و به یادتم دوست خوبم

و چشم به راه حضورتم در باغ مهربانی ...

در پناه حق
نقل قول کردن
majid
#163 majid 1389-03-25 02:07
سلام دوست عزیزم

من هر چند دیر به دیر میام ولی هنوز هستم و به یادتم دوست خوبم

و چشم به راه حضورتم در باغ مهربانی ...

در پناه حق
نقل قول کردن
majid
#162 majid 1389-03-25 02:07
سلام دوست عزیزم

من هر چند دیر به دیر میام ولی هنوز هستم و به یادتم دوست خوبم

و چشم به راه حضورتم در باغ مهربانی ...

در پناه حق
نقل قول کردن
majid
#161 majid 1389-03-25 02:07
سلام دوست عزیزم

من هر چند دیر به دیر میام ولی هنوز هستم و به یادتم دوست خوبم

و چشم به راه حضورتم در باغ مهربانی ...

در پناه حق
نقل قول کردن
smm
#160 smm 1389-03-21 12:50
يک شبي مجنون نمازش را شکست

بي وضو در کوچه ليلا نشست

عشق آن شب مست مستش کرده بود

فارغ از جام الستش کرده بود

سجده اي زد بر لب درگاه او

پر زليلا شد دل پر آه اوگفت يا رب از چه خوارم کرده اي

بر صليب عشق دارم کرده اي

جام ليلا را به دستم داده اي

وندر اين بازي شکستم داده اي

نشتر عشقش به جانم مي زني

دردم از ليلاست آنم مي زنيخسته ام زين عشق، دل خونم مکن

من که مجنونم تو مجنونم مکن

مرد اين بازيچه ديگر نيستم

اين تو و ليلاي تو ... من نيستم

گفت: اي ديوانه ليلايت منم

در رگ پيدا و پنهانت منم

سال ها با جور ليلا ساختيمن کنارت بودم و نشناختي

عشق ليلا در دلت انداختم

صد قمار عشق يک جا باختم

کردمت آوارهء صحرا نشد

گفتم عاقل مي شوي اما نشد

سوختم در حسرت يک يا ربت

غير ليلا برنيامد از لبتروز و شب او را صدا کردي ولي

ديدم امشب با مني گفتم بلي

مطمئن بودم به من سرميزني

در حريم خانه ام در ميزني

حال اين ليلا که خوارت کرده بود

درس عشقش بيقرارت کرده بود

مرد راهش باش تا شاهت کنمصد چو ليلا کشته در راهت کنم.
نقل قول کردن
smm
#159 smm 1389-03-21 12:50
يک شبي مجنون نمازش را شکست

بي وضو در کوچه ليلا نشست

عشق آن شب مست مستش کرده بود

فارغ از جام الستش کرده بود

سجده اي زد بر لب درگاه او

پر زليلا شد دل پر آه اوگفت يا رب از چه خوارم کرده اي

بر صليب عشق دارم کرده اي

جام ليلا را به دستم داده اي

وندر اين بازي شکستم داده اي

نشتر عشقش به جانم مي زني

دردم از ليلاست آنم مي زنيخسته ام زين عشق، دل خونم مکن

من که مجنونم تو مجنونم مکن

مرد اين بازيچه ديگر نيستم

اين تو و ليلاي تو ... من نيستم

گفت: اي ديوانه ليلايت منم

در رگ پيدا و پنهانت منم

سال ها با جور ليلا ساختيمن کنارت بودم و نشناختي

عشق ليلا در دلت انداختم

صد قمار عشق يک جا باختم

کردمت آوارهء صحرا نشد

گفتم عاقل مي شوي اما نشد

سوختم در حسرت يک يا ربت

غير ليلا برنيامد از لبتروز و شب او را صدا کردي ولي

ديدم امشب با مني گفتم بلي

مطمئن بودم به من سرميزني

در حريم خانه ام در ميزني

حال اين ليلا که خوارت کرده بود

درس عشقش بيقرارت کرده بود

مرد راهش باش تا شاهت کنمصد چو ليلا کشته در راهت کنم.
نقل قول کردن
smm
#158 smm 1389-03-21 12:50
يک شبي مجنون نمازش را شکست

بي وضو در کوچه ليلا نشست

عشق آن شب مست مستش کرده بود

فارغ از جام الستش کرده بود

سجده اي زد بر لب درگاه او

پر زليلا شد دل پر آه اوگفت يا رب از چه خوارم کرده اي

بر صليب عشق دارم کرده اي

جام ليلا را به دستم داده اي

وندر اين بازي شکستم داده اي

نشتر عشقش به جانم مي زني

دردم از ليلاست آنم مي زنيخسته ام زين عشق، دل خونم مکن

من که مجنونم تو مجنونم مکن

مرد اين بازيچه ديگر نيستم

اين تو و ليلاي تو ... من نيستم

گفت: اي ديوانه ليلايت منم

در رگ پيدا و پنهانت منم

سال ها با جور ليلا ساختيمن کنارت بودم و نشناختي

عشق ليلا در دلت انداختم

صد قمار عشق يک جا باختم

کردمت آوارهء صحرا نشد

گفتم عاقل مي شوي اما نشد

سوختم در حسرت يک يا ربت

غير ليلا برنيامد از لبتروز و شب او را صدا کردي ولي

ديدم امشب با مني گفتم بلي

مطمئن بودم به من سرميزني

در حريم خانه ام در ميزني

حال اين ليلا که خوارت کرده بود

درس عشقش بيقرارت کرده بود

مرد راهش باش تا شاهت کنمصد چو ليلا کشته در راهت کنم.
نقل قول کردن
smm
#157 smm 1389-03-21 12:50
يک شبي مجنون نمازش را شکست

بي وضو در کوچه ليلا نشست

عشق آن شب مست مستش کرده بود

فارغ از جام الستش کرده بود

سجده اي زد بر لب درگاه او

پر زليلا شد دل پر آه اوگفت يا رب از چه خوارم کرده اي

بر صليب عشق دارم کرده اي

جام ليلا را به دستم داده اي

وندر اين بازي شکستم داده اي

نشتر عشقش به جانم مي زني

دردم از ليلاست آنم مي زنيخسته ام زين عشق، دل خونم مکن

من که مجنونم تو مجنونم مکن

مرد اين بازيچه ديگر نيستم

اين تو و ليلاي تو ... من نيستم

گفت: اي ديوانه ليلايت منم

در رگ پيدا و پنهانت منم

سال ها با جور ليلا ساختيمن کنارت بودم و نشناختي

عشق ليلا در دلت انداختم

صد قمار عشق يک جا باختم

کردمت آوارهء صحرا نشد

گفتم عاقل مي شوي اما نشد

سوختم در حسرت يک يا ربت

غير ليلا برنيامد از لبتروز و شب او را صدا کردي ولي

ديدم امشب با مني گفتم بلي

مطمئن بودم به من سرميزني

در حريم خانه ام در ميزني

حال اين ليلا که خوارت کرده بود

درس عشقش بيقرارت کرده بود

مرد راهش باش تا شاهت کنمصد چو ليلا کشته در راهت کنم.
نقل قول کردن
سعید
#156 سعید 1389-03-20 21:07
به نام خداوند رئوف

سلام دوست عزیز

با مطلب "" دوستی های قبل از ازدواج "" پذیرای حضور و نظرات زیبای شما هستم .

همیشه شاد و سلامت و موفق باشید
نقل قول کردن
سعید
#155 سعید 1389-03-20 21:07
به نام خداوند رئوف

سلام دوست عزیز

با مطلب "" دوستی های قبل از ازدواج "" پذیرای حضور و نظرات زیبای شما هستم .

همیشه شاد و سلامت و موفق باشید
نقل قول کردن
سعید
#154 سعید 1389-03-20 21:07
به نام خداوند رئوف

سلام دوست عزیز

با مطلب "" دوستی های قبل از ازدواج "" پذیرای حضور و نظرات زیبای شما هستم .

همیشه شاد و سلامت و موفق باشید
نقل قول کردن
سعید
#153 سعید 1389-03-20 21:07
به نام خداوند رئوف

سلام دوست عزیز

با مطلب "" دوستی های قبل از ازدواج "" پذیرای حضور و نظرات زیبای شما هستم .

همیشه شاد و سلامت و موفق باشید
نقل قول کردن
باغبان
#152 باغبان 1389-03-18 21:13
کو کورسویی که درین تاریکستان مرا بسوی تو هادی شود
کو چشمک ستاره ای که مرا امید روشنایی دهد...
کو نشانه رهگذری...
کو آوای زندگی...

سلام
بعد مدتهای طولانی آمدم
زیبا بود
بهره بردم

»» م.اقدسی : چلچراغ یاد یار همواره یاورتان ...
نقل قول کردن

نسخه پرفسفر فرشته ..

با داشتن یک ارتباط خوب

با خدا و خوب بودن و خوبی

کردن ، می توان از دیگران

سبقت گرفت و برتر شد..

 

ایده های فرشته

آدرس اینستاگرام  :

https://www.instagram.com/mitra.Aghdasia

 

کانال تلگرام دوستان خدا  :

https://telegram.me/FereshteyeMehr

حاضرین در سایت

ما 91 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

آمار بازدیدها

آیه ی ماه

  دوستان خدا
به جز اهل تقوا نباشند
ليکن اکثر مردم از اين مطلب
آگاه نيستند .  انفال - 34

نامه به خداوند

❤  ❤   ❤   

جستجو در سایت

آخرین مطالب

پربازدیدترین ها