• پروردگارا

 به ما توفیق ده قرآن ، این کتاب راهنمای زندگی را

 با تأمل و تفکر کافی بخوانیم و به دستورات آن عمل کنیم ..

 

 

سلام عزیزان . تقاضا می کنم به منظور  هماهنگی بیشتر و بهره بهتر از قرآن کریم حتما ترجمه فارسی آیات را هم بخوانید ( قرائت و تلاوت عربی آن اختیاری است ) ترجمه ای که توسط آقای دکتر الهی قمشه ای انجام شده بسیار عالی و روان است و توصیه می کنم از این ترجمه استفاده کنید .

ادامه مطلب ..

 

 

 •  برخی از فواید و برکات تلاوت قرآن :

 •  ثواب : برخورداری از ثواب و اجر و پاداش دنیوی و اخروی ..
 صواب و صعود : پیدا کردن و پیمودن راه درست و صحیح سعادت ..
قرآن بهترین کتاب راهنمای زندگی است و با خواندن آن می توان به برکات و سود و ثمرات و مواهب بی شماری رسید : قرآن باعث ، آرامش و هدایت و دانایی و قدرت و ثروت و عزت و صبر و محبت و ایثار و نیز توبه و تربیت و  تزکیه و تقرب  و تعالی می شود  ... قرآن یک نسخه ی شفابخش  برای بیماری های جسمی و روحی است .. قرآن باعث افزایش " تقوا " و  قدرت تشخیص حق از ناحق و پاکی از گناه  می شود  .. تلاوت با تفکر و فهم ودرک عمیق باعث اجابت دعا و دریافت بهترین نعمات و مصلحت هاست و این ها فقط بخشی از برکات خواندن قرآن است . خواندن قرآن عبادت است و حظ و لذتی دارد که مختص مومنین با تقواست و فقط آن هایند که توفیق تلاوت با فهم و برکت قرآن را کسب کرده و می دانند این لذت عالی و متعالی چه موهبت و نعمت بزرگ و بی نظیری است ..


•  به نام خداوند بخشنده مهربان ..
100 آيه اول سوره حمد تا آيه 97 سوره بقره »
100 آيه دوم آيه 98 تا 197 سوره بقره »
100 آيه سوم آيه 198 سوره بقره تا آيه 11 سوره آل عمران »
100 آيه چهارم آيه 12 تا 112 سوره آل عمران »
100 آيه پنجم آيه 112 سوره آل عمران تا آيه 12 سوره نسا »
100 آيه ششم آيه12 تا آيه 112 سوره نسا »
100 آيه هفتم آيه112 سوره نسا تا آيه 36 مائده »
100 آيه هشتم آيه 37 مائده تا آيه 16 سوره انعام »
100 آيه نهم آيه 17 تا 116 سوره انعام »
100 آيه دهم آيه 117 سوره انعام تا آيه 51 سوره اعراف »

100 آيه يازدهم آيه 52 تا 151 سوره اعراف »
100 آيه دوازدهم آيه 152 تا آيه 45 سوره انفال »
100 آيه سيزدهم آيه 46 سوره انفال تا آيه 71 سوره توبه »
100 آيه چهاردهم آيه 72 سوره توبه تا آيه 43 سوره يونس »
100 آيه پانزدهم آيه 44 سوره يونس تا آيه 35 سوره هود »
100 آيه شانزدهم آيه 36 سوره هود تا آيه 13 سوره يوسف »
100 آيه هفدهم آيه 14 سوره يوسف تا آيه 3 سوره رعد »
100 آيه هجدهم آيه4 سوره رعد تا آيه 9 سوره حجر »
100 آيه نوزدهم آيه 10 سوره حجر تا آيه 10 سوره نحل »
100 آيه بيستم آيه 11 تا آيه 111 سوره نحل »

100 آیۀ بیست و یکم آیۀ 111 سورۀ نحل تا آیۀ 83 سورۀ اسرا »
100 آیۀ بیست و دوم آیۀ 84 سورۀ اسرا تا آیۀ 63 سورۀ کهف »
100 آیۀ بیست و سوم آیۀ 64 سورۀ کهف تا آیۀ 64 سورۀ مریم »
100 آیۀ بیست و چهارم آیۀ 65 سورۀ مریم تا آیۀ 66 سورۀ طه »
100 آیۀ بیست و پنجم آیۀ 67 سورۀ طه تا آیۀ 32 سورۀ انبیا »
100 آیۀ بیست و ششم آیۀ 33 سورۀ انبیا تا آیۀ 21 سورۀ حج »
100 آیۀ بیست وهفتم آیۀ 22 سورۀ حج تا آیۀ 44 سورۀ مومنون »
100 آیۀ بیست و هشتم آیۀ 45 سورۀ مؤمنون تا آیۀ 27 سورۀ نور
100 آیۀ بیست و نهم آیۀ 28 سورۀ نور تا آیۀ 64 سورۀ فرقان »
100 آیۀ سی ام آیۀ 65 سورۀ فرقان تا آیۀ 88 سورۀ شعرا »

100 آیۀ سی و یکم آیۀ 89 تا آیۀ 189سورۀ شعرا »
100 آیۀ سی و دوم آیۀ 190 سورۀ شعرا تا آیۀ 63 سورۀ نمل »
100 آیۀ سی و سوم آیۀ 64 سورۀ نمل تا آیۀ 71 سورۀ قصص »
100 آیۀ سی و چهارم آیۀ 72 سورۀ قصص تا آیۀ 14 سورۀ روم »
100 آیۀ سی و پنجم آیۀ 15 سورۀ روم تا آیۀ 21 سورۀ سجده »
100 آیۀ سی و ششم آیۀ 22 سورۀ سجده تا آیۀ 19 سورۀ سبأ »
100 آیۀ سی و هفتم آیۀ 20 سورۀ سبأ تا آیۀ 21 سورۀ یس »
100 آیۀ سی و هشتم آیۀ 22 سورۀ یس تا آیۀ 39 سورۀ صافات »
100 آیۀ سی و نهم آیۀ 40تا آیۀ 140 سورۀ صافات »
100 آیۀ چهلم آیۀ 141 سورۀ صافات تا آبۀ 59 سورۀ ص »

100 آیۀ چهل و یکم آیۀ 60 سورۀ ص تا آیۀ 72 سورۀ زمر »
100 آیۀ چهل و دوم آیۀ 73 سورۀ زمر تا آیۀ 13 سورۀ فصلت »
100 آیۀ چهل و سوم آیۀ 14 سورۀ فصلت تا آیۀ 7 سورۀ الزخرف»
100 آیۀ چهل و چهارم آیۀ 8 سورۀ الزخرف تا آیۀ 19 سورۀ الدخان »
100 آیۀ چهل و پنجم آیۀ 20 سورۀ الدخان تا آیۀ 24 سورۀ احقاف »
100 آیۀ چهل و ششم آیۀ 25 سورۀ احقاف تا آیۀ 5 سورۀ ق »
100 آیۀ چهل و هفتم آیۀ 6 سورۀ ق تا پایان سورۀ الذاریات »
100 آیۀ چهل و هشتم آیۀ 1 سورۀ طور تا آیۀ 51 سورۀ النجم »
100 آیۀ چهل و نهم آیۀ 52 سورۀ النجم تا آیۀ 35 سورۀ الرحمن »
100 آیۀ پنجاهم آیۀ 36 سورۀ الرحمن تا آیۀ 58 سورۀ واقعه ..

100 آیۀ پنجاه و یکم آیۀ 59 واقعه تا آیۀ 12 الحشر »
100 آیۀ پنجاه و دوم آیۀ 13 الحشر تا آیۀ 10 تحریم »
100 آیۀ پنجاه و سوم آیۀ 11 تحریم تا آیۀ 17 الحاقه»
100 آیۀ پنجاه و چهارم آیۀ 18 الحایه تا آیۀ 22 نوح »
100 آیۀ پنجاه و پنجم آیۀ 23 نوح تا آیۀ 47 مدثر »
100 آیۀ پنجاه و ششم آیۀ 48 مدثر تا آیۀ 21 المرسلات »
100 آیۀ پنجاه و هفتم آیۀ 22 المرسلات تا آیۀ 32 النازعات »
100 آیۀ پنجاه و هشتم آیۀ 33 النازعات تا آیۀ 15 الانفطار »
100 آیۀ پنجاه و نهم آیۀ 16 الانفطار تا آیۀ 14 الطارق »
100 آیۀ شصتم آیۀ 15 الطارق تا آیۀ 3 الشمس »
100 آیۀ شصت و یکم آیۀ 4 الشمس تا آخر الزلزله »
100 آیۀ شصت و دوم ابتدای سورۀ عادیات تا آخر سورۀ الناس (انتهای قرآن)

 

 یکی از دوستان پرسیده بود که با چه نیتی قرآن بخوانیم ؟ طبیعی است هر کارخوب و خیری را باید با اخلاص تمام فقط برای خدا انجام داد اتفاقا در این صورت است که آدمی از برکات مختلف آن نیز برخوردار خواهد شد .

 •  کمی درد دل .. برخی از عزیزان قرآن را فقط برای اجر و ثوابش می خوانند از این رو یا ترجمه آیات را نمی خوانند و یا بر آن دقت و فکر کافی ندارند و عمده هدف و همتشان بر کمیت تلاوت است نه تکیه و توجه بر کیفیت درک و فهم که باعث تحول و تعالی می گردد .  به همین خاطر در این طرح ، تاکید من بر تلاوت و تامل بر ترجمه است تا انشالله همواره به قدر کافی به این مسئله توجه شود .

  معمولا سالی چند بار در همایش های فرهنگی مختلف شرکت می کنم و ابتدای این همایش ها همیشه تلاوت عربی آیات قرآن با صوت بسیار زیبا اجرا می شود . دلم می خواست جایی بگویم کاش بشود ترجمه آیات انتخاب شده را هم بعد از تلاوت عربی بخوانند... با صوت زیبا خواندن خوب است اما مهم تر از صوت ، صعود و تحول و تعالی مان است و برای این منظور باید به ترجمه و درک و فهم آیات حیات بخش قرآن هم به قدر کافی بها داد و تاکید کرد ...

با مهر و  امید به فردایی بهتر : دوستدار شما خوبان:  میترا

التماس دعا ..


کامنتدونی :

نسخه پرفسفر فرشته ..

با داشتن یک ارتباط خوب

با خدا و خوب بودن و خوبی

کردن ، می توان از دیگران

سبقت گرفت و برتر شد..

 

ایده های فرشته

آدرس اینستاگرام  :

https://www.instagram.com/mitra.Aghdasia

 

کانال تلگرام دوستان خدا  :

https://telegram.me/FereshteyeMehr

حاضرین در سایت

ما 189 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

آمار بازدیدها

آیه ی ماه

  دوستان خدا
به جز اهل تقوا نباشند
ليکن اکثر مردم از اين مطلب
آگاه نيستند .  انفال - 34

نامه به خداوند

❤  ❤   ❤   

جستجو در سایت

آخرین مطالب

پربازدیدترین ها